ASIAKASREKISTERISELOSTE
(11/2020)

Rekisterinpitäjä
Ekolet Oy
Estetie 3
00430 Helsinki

Rekisterin hoitaja
Ekolet Oy
Estetie 3
00430 Helsinki

Rekisterin nimi
Ekolet Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Ekolet Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ekolet Oy:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia
kieltänyt.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä
Rekisteri sisältää henkilötietoja asiakkaista.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Osoite
– Puhelinnumero
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Asiakasnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista
– Suoramarkkinointiluvat

Säännönmukaiset tietolähteet
– web-sivuston yhteydenottolomakkeet
– sähköposti
– kyselyt ja arvonnat
– puhelin
– verkkokauppa
– myynti- ja markkinointi-tilaisuudet

Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla markkinointikampanjoilla. Markkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään niin kauan kuin kussakin käyttötarkoituksessa asiakaspalvelun kannalta on tarpeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyvät. Salassapitovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada
niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin hoitajalle (ks. kohta Rekisterin hoitaja) tai käymällä toimistolla (Estetie 3, 00430 Helsinki).

Tiedon korjaaminen
Rekisterin hoitaja oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterin hoitajaan tiedon korjaamiseksi (ks. kohta Rekisterin hoitaja).