Kompostikäymälä

Ekolet kompostikäymälä on patentoitu tuote, jossa puhdistusprosessi kuuluu patentin piiriin.
Kiinteän aineen kompostoitumisen kannalta on oleellista, että neste tulee kiinteään aineeseen ja sitten poistuu kiinteästä aineesta, jolloin mitään lisäaineita ei tarvita. Toisaalta nelilokeroisissa malleissa suodattavan välipohjan kautta virtaa kiinteään aineeseen kypsymisvaiheessa uutta kosteaa ja hapekasta ilmaa. Hyvä hapetus, oikea kosteus ja riittävä kypsymisaika takaavat valmiiksi kypsyneen kompostin sitten, kun vanhin kompostilokero on syytä tyhjentää uutta täyttöä varten. Nelilokeroisten käymälöiden tyhjennys tapahtuu normaalisti vasta kolmen vuoden kuluttua (käytössä yksi lokero neljästä vuotta kohti). Mitään vastaavaa kompostoitumista ei tapahtuisi mikäli kiinteä aine varastoitaisiin umpinaisessa säiliössä tai siihen tulisi jatkuvana täyttönä uutta jätettä.

Ekolet-kompostikäymälöistä (normaali käyttö) poistetun kiinteän jätteen laboratorioanalyysit on tehty Suomen ja Ruotsin Viljavuuspalveluissa ja niistä on viralliset laboratoriolausunnot. Analyysejä on kaikkiaan neljä.
Kiinteän käymäläjätteen läpi kulkenut ja siitä erilleen suodatettu neste on luovuttanut fosforia ja saanut mukaansa runsaasti mikrobeja. Puhtaassa virtsassa ei ole näitä puhdistukseen tarvittavia mikrobeja. Nelilokeroisissa malleissa nesteen puhdistusprosessi alkaa laakeassa, suodattavassa välipohjassa ja sen lähistöllä. Suodattimen jälkeen neste tippuu laakealle nestelautaselle, jossa tapahtuu hapetusta ja seisomista. Tämän jälkeen neste edelleen tippuu laakeaan nestepohjaan, jossa lisähapettuneen nesteen puhdistuminen jatkuu. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetussa mallissa (YV) nestelautasen korvaa laaja pystyssä oleva suodatinkangas, jonka sisällä neste valuu hitaasti nestetilaan hapettuen ja puhdistuen. YV-B mallissa on edellisten lisäksi metrin korkuinen biosuodatin (n 50 l), jonka kautta nestepumppu kierrättää nestettä käytännössä sata kertaa ennen nesteen poistumista kompostorin poistoputkesta. Edellä mainituissa prosesseissa mikrobeja sisältävä neste saa runsaasti happea ja myös välillä hapettomuutta, sekoittuu vanhaan nesteeseen ja lietteeseen ja näin puhdistuu biologisesti prosessin edetessä. Mitään vastaavaa puhdistumista ei tapahtuisi mikäli neste valuisi suoraan nestesäiliöön.

Ekolet-kompostikäymälöiden (normaali käyttö) poistoputkesta poistuvan nesteen määrä on mitattu ja analyysit on tehty useissa auktorisoiduissa vesilaboratorioissa. Nesteistä on määritelty: pH, BOD7 +ATU, CODcr, Kokonaistyppi, Kokonaisfosfori, Ammoniumtyppi, Fekaaliset koliformiset bakteerit (44,5 Cº). Analyysit on tehty yleisesti käytettyjen standardien mukaisesti. Kaikista tuloksista on viralliset laboratoriolausunnot, joista selviää mm käytetyt standardit. Tutkittuja näytteitä on kymmeniä.
Internetsivuillamme (www.ekolet.com/ekolet-fin/tests ) on referoitu edellä mainittuja analyysejä kertomalla poistuvaan nesteeseen jäljelle jäänyt epäpuhtauden määrä käyttäjää kohti vuorokaudessa (jäämä/henkilö/vrk). Poistunut epäpuhtaus (puhdistusteho) on saatu vertaamalla edellä mainittuja nesteen laboratorioanalyysejä puhdistamattoman käymäläjätteen ominaisuuksiin.
Internetsivuillamme olemme tyytyneet tiivistettyyn yhteenvetoon laboratoriotutkimuksista. Annamme mielellämme yksityiskohtaisia tietoja tutkimuksista niitä haluaville mm laboratorioiden analyysit ja lausunnot. Kaikki näytteet on otettu normaalissa käytössä olevista Ekolet-kompostoreista, joten kokeet ja saadut tulokset ovat toistettavissa.

Olemme tiedustelleet harmaiden vesien puhdistuslaitoksia valmistavien keskeisten yritysten edustajilta, haittaako tai heikentääkö heidän harmaita vesiä puhdistavan järjestelmänsä puhdistustulosta, mikäli harmaan veteen joukkoon lisätään edellä esitettyjen jäämien mukainen Ekolet-käymälän esipuhdistettu ylivalumaneste (tipoittain joitakin litroja vuorokaudessa). Edustajien vastaus on ollut, että ei haittaa puhdistamista.  Lopputulos täyttää tiukankin lain mukaiset vaatimukset, mikäli ulos tulevan nesteen laatu voidaan tarvittaessa tarkistaa. Vesiensuojeluyhdistys on esimerkiksi testannut puolen vuoden ajan omakotitalon jätevesiä, jossa Vestellin Biopuhdistaja 3 harmaanveden puhdistajaan lisättiin Ekolet KOTI (YV) kompostikäymälästä tuleva suotovesi. Puhdistamosta poistva vesi täytti kaikki lain vaatimukset. Tällä perusteella rohkenemme suositella Ekolet-käymälästä poistuvan nesteen jatkokäsittelyä talon harmaiden vesien mukana.
Näin tehden saadaan mielestämme aikaan merkittäviä ympäristösäästöjä jättämällä pois raskaiden tankkiautojen kuljetusralli tiestöineen kalustoineen ja energiankuluineen. Ekolet on myös ympäristön kannalta toimintavarma, sillä kaikki kompostoituminen ja nesteen puhdistuminen tapahtuu loppuun asti kompostorissa ilman lisäaineita ja ulkopuolista työtarvetta. Käyttäjä ei voi laiminlyödä jälkikompostointia, poistuvan nesteen käsittelyä tai lisäaineiden annostelua. Ekolet on valmistettu kierrätettävistä aineista ja suunniteltu kestämään vuosikymmeniä.
Kuten alussa totesin, edellä mainittu koskee vain nelilokeroisesta Ekoletista poistettavan kiinteän aineen ja nesteen ominaisuuksia ja jatkokäsittelyä.

Kuormituslaskelma

Kaikki asunnon jätevedet kun käytössä on Ekolet nelilokeroinen kompostikäymälä, jonka haihtumattomat nesteet johdetaan harmaan veden puhdistamoon. Kuormitus ohjeiden mukaan: Ympärivuotisissa Ekolet KOTI YV malleissa 6 henk./vrk ja Ekolet SISÄ VS mallissa 4 henk./vrk kahden kesäkuukauden ajan.

KuormituslaskelmaOrganine ainaFosforiTyppi
 Järjestelmään tuleeg/hlö/vrk%g/hlö/vrk%g/hlö/vrk%
Uloste15300,6301,510
Virtsa5101,25011,580
Muu (pesuvesi)30600,420110
Yhteensä501002,210014100
 Järjestelmästä poistuu
Komposti poistaa20401,25511,393
Saostuskaivo ja
puhdistamo poistaa 25 50 0,6 45 2,0 5
Jää jäljelle2,550,4200,72
Laki sallii jäämäksi       10200,66309,870
Järjestelmä poistaa
 48 95 1,76 80 13,3 98
Lain poistovaatimus45>801,54>705,6>30

Edellä esitetyn laskelman mukaisesti järjestelmä täyttää uuden lain (v. 2011) vesivessoille asettamat vaatimukset. Kompostikäymälöille ei ole erillisiä vaatimuksia.

Mikäli kyseessä on kohtuullisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, voidaan vaihtoehtona edellä mainitulle harmaan veden puhdistamolle  Ekolet nelilokeroisen kompostikäymälän suotoneste ohjata sellaisenaan koristepensaikkoon.

Annamme mielellämme Ekolet®-tuotteista lisätietoa niin haluttaessa.

Ystävällisin terveisin
Matti Ylösjoki, dipl. ins.,
Ekolet-tuotteiden kehittäjä

Tulostakaa tämä selostus viranomaisille annettavan hakemuksen liitteeksi.